Algemene- en Betalingsvoorwaarden van de Kliniek voor Tandheelkunde U5, gevestigd
aan de Umbriëllaan 5 te Heerhugowaard.

Algemene Voorwaarden
Bij binnenkomst dient u zich altijd te melden bij de balieassistente of middels de aanmeldzuil
in de hal, zodat wij weten dat u er bent.
Bij het eerste bezoek aan onze praktijk dient het registratieformulier patientgegevens ingevuld
te zijn. Dit formulier kunt u vinden op onze website. Tevens dient een geldig(e) paspoort of
identiteitskaart met burgerservicenummer (BSN) ter registratie overlegd te worden.
Het is de verantwoordelijkheid van degene die onze tandheelkundige of geneeskundige hulp
inroept zijn/haar medicijngebruik voor aanvang van enige behandeling aan U5 kenbaar te
maken.

Voor de inschrijving bij onze praktijk wordt u verwezen naar de website van U5 www.u-5.nl
waarop alle informatie over de praktijk ( inclusief de algemene voorwaarden en het
inschrijfformulier) terug te vinden is.

Er zijn, met uitzondering van blindengeleide honden, geen dieren toegestaan in het gebouw.
Roken en het nuttigen van etenswaren is uit oogpunt van hygiene in het gebouw niet
toegestaan. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een behandeling
uitgeschakeld te staan.

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de tandheelkundige
behandelingsovereenkomsten tussen de tandarts, daaronder begrepen zijn werknemers,
en de patiënt. Onder patiënt wordt tevens verstaan, ingeval van minderjarigen, diens
wettelijke vertegenwoordiger(s).

Elk onderzoek/consult, wel of niet gevolgd door enige vorm van therapie, wordt aangemerkt
als een afzonderlijke behandeling en de kosten hiervan worden afzonderlijk in rekening
gebracht.

Als tandheelkundige dan wel geneeskundige of andere hulp en/of bijstand wordt ingeroepen,
wordt deze hulp door degene die daartoe is aangezocht verleend dan wel door degene die
hem/haar vervangt. Indien nodig worden voor een juiste uitoefening van de opgedragen
verrichting alle zodanige middelen verstrekt en/of aangewend als de behandelend tandarts
dienstig en/of noodzakelijk acht, tenzij de opdrachtgever zich daartegen verzet.
Tandheelkundige behandelingen worden verricht door de tandarts of in diens opdracht
uitgevoerd door daartoe bekwame derden.

U5 zal zich zoveel mogelijk aan de geplande tijden proberen te houden. In geval van
onvoorziene omstandigheden behoudt U5 zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in
de afspraaktijd en/of -dag of de tijdsduur van de behandeling zonder compensatie van kosten.
U5 accepteert geen aansprakelijkheid voor kosten en gederfde inkomsten die het gevolg zijn
van uitloop van een behandeling of als extra behandelingen nodig zijn.
Wijziging in uw persoons- en verzekeringsgegevens, gezondheidstoestand en medicijngebruik
dient u uiterlijk bij aanvang van een eerstvolgend bezoek aan ons door te geven. Kosten die
ontstaan door bijv. het niet tijdig doorgeven van een juist adres zijn voor rekening van de
patiënt.

Er wordt uitsluitend gewerkt met behandelingen volgens afspraak. Afspraken kunnen
telefonisch of aan de balie worden gemaakt. Controleafspraken kunnen ook via de website
worden gemaakt. Afspraken zijn niet vrijblijvend. Annulering van een afspraak dient u minimaal
48 uur voor de geplande afspraak telefonisch aan ons door te geven. Afspraken die op
maandag gepland staan dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van het weekend voorafgaand
aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak behoudt
U5 zich het recht voor u de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Bij een geschil over de afgesproken datum/tijd wordt, bij het ontbreken van een
afsprakenkaartje, uitgegaan van de gegevens in de agenda van de praktijk.
Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft echter zelf
verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraak.
Het kan voorkomen dat een behandeling langer duurt dan voorzien waardoor een volgende
afspraak later kan beginnen. Dit is inherent aan zorgverlening.
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt de patient het risico dat de behandeling niet
volledig volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het
hierdoor ontstane tijdgebrek.

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u
diezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Indien de
praktijk gesloten is, krijgt u informatie via ons antwoordapparaat waar u terecht kunt. De
spoedlijn staat vermeld op de website van U5.

De polisvoorwaarden van een tandheelkundige verzekering zijn nimmer aanleiding U5
aansprakelijk te stellen voor kosten van uitgevoerde, maar niet voor vergoeding in aanmerking
komende behandelingen.

Waar voorafgaand aan een behandeling een machtiging bij een zorgverzekeraar dient te
worden aangevraagd, dient het initiatief en de verantwoordelijkheid daarvoor uit te gaan van
de verzekerde. U5 zal in dat geval op verzoek van de patiënt een machtiging aanvragen en
deze voorzien van een kostenbegroting.

Wij verwijzen u voor ons privacyreglement naar de website van U5.
U5 stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van de
bezoekers van de praktijk.

Betalingsvoorwaarden
De kosten voor consulten en behandelingen worden berekend volgens de Tarievenlijst
Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZA) zijn goedgekeurd en vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op de website van U5.
www.u-5.nl. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden
voorbehouden. Deze tarieven staan vast en zijn niet onderhandelbaar.
Voor uitgebreide behandelingen (bijv. het maken van een prothese, kroon- en brugwerk) kan
verzocht worden een voorschot op de techniekkosten te voldoen.
Dit kunt u beschouwen als een aanbetaling. Deze nota kan nog niet bij uw zorgverzekeraar
gedeclareerd worden. Na afloop van de behandeling wordt deze voorschotnota in mindering
gebracht op de eindnota. Techniekkosten worden gepubliceerd op de website van U5.www.u-
5.nl.

Voor behandelingen waarvan verwacht wordt dat de kosten hoger dan 250 euro zullen zijn
wordt een kostenbegroting gemaakt. Deze begroting is gebaseerd op de op het moment van
vervaardigen geldende tarieven. Eventuele wijzigingen in de behandeling of in de kosten van
gebruikte materialen zullen bij uitvoering van de behandeling worden doorberekend, wanneer
dit bij het maken van de begroting niet kon worden voorzien.
De exacte vergoeding door de verzekeraar of het maximaal te besteden bedrag is de
verantwoordelijkheid van de patient.
U5 behoudt zich het recht voor nota’s waar mogelijk direct bij de zorgverzekeraar in te dienen,
dan wel via tussenkomst van een factoringsmaatschappij (Infomedics) rechtstreeks naar de
opdrachtgever te sturen.
Betalingen dienen te worden voldaan binnen de vastgestelde termijn, vermeld op de nota.

Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar
rechtstreeks aan U5 laat betalen. De kosten van behandeling , inclusief de kosten van
techniek en materialen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patient,
ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar.
Onze debiteurenadministratie hebben wij uitbesteed aan Famed.
Indien de nota niet binnen de gestelde termijn is betaald, is de zorgverlener gerechtigd
incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. De hiervoor gemaakte
kosten en de eventueel te berekenen rente over het verschuldigde, zijn voor rekening van de
debiteur. Bij betalingsachterstand wordt de patient de mogelijkheid geboden om via een
pinbetaling direct af te rekenen bij de balieassistente. Contante betalingen kunnen in verband
met veiligheidsoverwegingen niet worden geaccepteerd.

Klachten
Bij ontevredenheid over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent vragen wij u dit
zo spoedig mogelijk middels een e-mail aan ons kenbaar te maken. Wellicht kan er dan ook
direct iets voor u worden gedaan. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben
gegeven dan kunt u schriftelijk via de mail een klacht indienen. U5 zal zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Daarnaast is U5 lid van
de beroepsorganisatie ANT. en aangesloten bij de Klachtenregeling van de KNMT.
Reclames betreffende nota’s worden alleen beoordeeld indien deze binnen 30 dagen na
afloop van de behandeling, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar worden gemaakt. Ook tijdig
ingediende reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer
37153864.